Till salu och uthyrning

Strandtomt i Kaskö

Kaskö stad sätter ut strandtomt 3165 på Rönnskäret till försäljning.

Tomten utgör ett bestämt område av fastigheten 231-401-1-20 Donationshemman som staden äger. Från Kaskö stad finns en livligt använd offentlig färjförbindelse till Eskilsö, som har en privat vägförbindelse över till Rönnskärsön. På tomten finns en elanslutning som går att öppnas på nytt. Egen strand. Tomtens areal är 1 820 m2.

Generalplanen för Kaskö kommer att träda i kraft också för Rönnskäret under år 2017. Enligt generalplanen får på byggplatsen placeras:

En fritidsbostad, en bastubyggnad samt ekonomibyggnader. Byggnadernas sammanlagda våningsyta får inte överstiga 120 v-m2. Våningsytan för en ny fritidsbostad får vara maximalt 80 v-m2 och för en ny bastubyggnad maximalt 25 v-m2. Vid beviljande av nya byggnadslov beaktas dock byggnadsplatsens ytareal så, att maximal byggnadsrätt inte överstiger byggnadsrätt enligt exploateringstalet e=0,10. Byggnader i dåligt skick som finns på tomten hör till köpet.

Intresserade kan inlämna anbud via www.kiertonet.fi -servicen på
https://kiertonet.fi/kiinteistot-ja-osakehuoneistot/kaikki-kiinteistot/rantatontti-ronnskaretin-saarella-kaskisissa-2933

Beslut om godkännande av högsta anbudspris fattas av stadsfullmäktige i Kaskö. Anbud tas emot 9.2.2017 - 30.6.2017 kl. 21.00.

Tilläggsinformation Kaskö stad