Lediga tjänster och befattningar

Kom till den idylliska, havsnära staden Kaskö!

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidare tjänst som

STADSDIREKTÖR

Behörighetsvillkor för stadsdirektörstjänsten är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Vi värdesätter ledarskaps- och interaktionsfärdigheter, god kännedom om kommunal lagstiftning, kännedom om näringslivet samt ett strategiskt utvecklings- och ledarskapsgrepp.

Sökanden förutsätts ha god förmåga att använda finska och svenska språken.

Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren enligt AKTA, prövotiden är 6 månader. Den valda bör innan tjänsten mottas uppvisa ett godtagbart läkarintyg om sitt hälsotillstånd.

Vid behov hjälper Kaskö stad med att finna en bostad.

Ansökningarna inklusive löneanspråk inlämnas senast 15.9.2017 kl. 15.00 till stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller elektroniskt under adressen info@kaskinen.fi . Till ansökan bifogas kopior av examens- och arbetsintyg för att intyga behörigheten. Märk kuvertet eller använd som rubrik på e-posten ’Stadsdirektör’. Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-5023446 och stadsfullmäktiges ordförande Kari Häggblom, tel. 040-5240820.

Tilläggsuppgifter om Kaskö stad: www.kasko.fi

Stadsstyrelsen i Kaskö

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Kaskö stad söker en ANSVARIG BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE OCH FÖRSKOLLÄRARE till daghemmet i Kaskö

Kaskö är en drygt 200 år gammal äkta trähusstad där allting finns nära. Kaskö stad omges av en storartad havsutsikt och vacker natur som också utgör en stimulerande verksamhetsmiljö för förskolverksamheten. Kaskö är en stad med äkta tvåspråkighet och barnen vänjer sig vid de båda inhemska språken redan i förskolan.

Vi söker nu en ansvarig barnträdgårdslärare till en ordinarie befattning fr.o.m. 1.9.2017, eller enligt överenskommelse, vid daghemmet Ankaret i Kaskö. Uppgiften innefattar helhetsansvar för förskolepedagogik, personal och administrativa uppgifter. En del av den ansvariga barnträdgårdslärarens arbetstid används i enlighet med förskoleplanen för planering, genomförande och utvärdering av barngruppens verksamhet tillsammans med den övriga uppfostringspersonalen. Erfarenhet av arbetsskiftsplanering räknas som merit. Vi uppskattar också samarbetsfärdigheter, pedagogisk ledarförmåga och praktisk erfarenhet av förskolverksamhet och utveckling av verksamheten. 50 % av den ansvariga barnträdgårdslärarens uppgifter består av arbete inom den finskspråkiga förskolegruppen och därför räknas kompetens i förskoleundervisningen som merit när uppgiften besätts. Daghemmet Ankaret är en tvåspråkig verksamhetsmiljö där kravet är minst nöjaktiga kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandens modersmål.

Behörighetsvillkor för uppgiften är lämplighet för uppgiften och behörighet enligt Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005), § 7. Den som väljs till befattningen ska ha minst pedagogiekandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik.

Bifoga en beskrivning om varför du är lämplig för den annonserade uppgiften. Personen som valts till uppgiften ska förete ett godtagbart läkarintyg inom en månad från valet. Uppgiftens prövotid är 6 mån. Den valda ska förete ett i straffregisterlagen (504/2002), § 6.2, avsett straffregisterutdrag. Valet av anställd är villkorligt tills den valda personen företett det begärda straffregisterutdraget senast inom en månad räknat från valet. Lönen och villkoren för anställningsförhållandet följer AKTA.

Tilläggsuppgifter ges av Tiia Krooks, grundtrygghetsdirektör, 06-2207251, 0400-744306.

Ansökningstiden utgår 25.8.2017.klo 17.00. Ansökningarna inlämnas till Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller elektroniskt under adressen info@kaskinen.fi

Bildningsnämnden

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 22.9.2017 kl. 12.00

EN SJUKSKÖTAR befattning

Kompetenskrav för sjukskötare är legitimerad sjukskötare. Sjukskötaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet. Lönen är enligt AKTA. Sjukskötaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Sökande kan få hjälp att hitta bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvarig skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi  eller grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö 8.8.2017

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

__________

Kaskö svenska skola lediganslår Skolgångsbiträde:

Kaskö svenska skola lediganslår personligt skolgångsbiträde

under tiden 1.9.2017-2.6.2018. Arbetstiden 25h/vecka.

Ansökningstiden går ut fredagen den 25.8. 2017 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna skickas till

kaj-christer.ingves@kaskinen.fi

Närmare upplysningar ger Kaj-Christer Ingves, 040 833 4450

Bildningsnämnden

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -