Lediga tjänster och befattningar

Till Kaskö gästhamn söks en skötare

Vierasvenesataman laituri

Kaskö gästhamns läge i stadens centrum är mycket förmånlig. Gästhamnen har 30 kajplatser och djupet är 3,5 m. I hamnbyggnaden finns bastu- och dusch-/wc-utrymmen, tvättrum med tvättmaskin och torktumlare. I byggnaden finns ett litet mottagningsutrymme samt ett utrymme som lämpar sig för småskalig caféverksamhet. I hamnen finns en pump för försäljning av bränsle (diesel) samt en septitank.

Gästhamnen är en viktig del av sommarturismtjänster i Kaskö. Skärgårdsturism har namngetts som ett av tyngdpunktområden i stadens nya näringsstrategi och gästhamnen med sin service utgör en av utvecklingens stöttepelare inom den havsnära skärgårdsturismen.

Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Anbudsgivaren bör presentera en plan över sin företagsverksamhet. Erbjuden hyra utgör 25 % av grunden för godkännande av anbudet, anbudsgivarens erfarenhet som företagare/erfarenhet inom turismbranschen 25 % och affärsverksamhetsplanen 50 %.

Ur affärsverksamhetsplanen bör framgå hur gästhamnens verksamhet utvecklas och planen bör innehålla en utredning av anbudsgivarens arbetserfarenhet inom företags- och turismbranschen. I anbudet bör meddelas erbjuden hyra och anbudet ska innehålla ett förslag om öppethållningstider, min. juni-augusti. Dessutom bör anbudsgivaren tillställa ett skatteskuldsintyg som bilaga till anbudet.

Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick.

Hyresgästen svarar för gästhamnens driftskostnader (bl.a. vatten/avloppsvatten, avfallshantering, energi, el) samt reparations- och underhållsarbeten betingade av normalt bruk. Hyresgästen svarar också för extra inredning av utrymmen samt för maskin-, anläggnings- o.a. investeringar som verksamheten kräver samt för till dem anslutna reparationer och service samt för underhåll av området och för omgivningens snygghet. Hyresgästen svarar också för försäkringar, myndighetstillstånd och -inspektioner i anslutning till verksamheten.

Anbudsgivaren ska bekanta sig med objektet före inlämnande av anbud. Som kontaktpersoner fungerar förvaltningsdirektör Margit Kaseva, tel. 040-8617251 och tekniska direktören Jarmo Latikka, tel. 050-5399141.

Hyresavtalet ingås för minst 2 år, varefter det kan förlängas med ett års option. Företagaren kan också föreslå en längre hyrestid. Man kan förhandla om avtalet. Den nya aktören ska börja senast 1.5.2019 eller enligt avtal. Hyresgästen kan inte överföra hyresavtalets hyresrätt till tredje part. Gästhamnen får inte användas för annat än gästhamnsverksamhet. I anslutning till denna verksamhet kan dock ordnas t.ex. musiktillfällen riktade till allmänheten och turister.

Ömsesidig uppsägningstid är ett (1) år. Hyresavtalet mellan parterna uppgörs före inledning av verksamheten. Staden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om överenskomna öppethållningstider inte följs eller om skötseln av gästhamnen försummas.

När säsongen är slut förbinder sig hyresgästen att ge staden statistik som förts över antalet båtgäster som övernattat i gästhamnen.

Anbud ska inlämnas senast 9.11.2018 kl. 15 under adressen Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, märke ”Gästhamnen”. Kaskö stad förbehåller sig rätt att godkänna eller avslå anbuden.

Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet!

Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som

läkare vid Kaskö hälsovårdscentral

Läkaren fungerar som stadens hälsovårdsdirektör och till uppgifterna hör läkarmottagning vid Kaskö hälsovårdscentral under tjänstetid, ledning och utveckling av hälsovårdscentralens verksamhet som en helhet samt främjande av samverkan mellan olika enheter. Läkaren/hälsovårdsdirektören svarar för medicinsk ledning och utveckling av enheten för effektiverat serviceboende, tandvården, hemvården och öppenvårdsmottagningen vid Kaskö hälsovårdscentral.

Uppgiften förutsätter i L om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94 stadgad legitimation eller tillstånd att verka som läkare, färdigheter att fungera självständigt samt god samarbetsförmåga.

Sökanden förutsätts ha god förmåga i finska och svenska språket. Sökanden kan framföra eget löneanspråk. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektören, Kaskö stad, tel. 0400-868 780.

Ansökningar jämte arbets- och studieintyg via Kuntarekry.

 --------------------------------------------------------------

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 16.11.2018 kl. 12.00

en befattning som SJUKSKÖTARE
och
en tjänst som SJUKSKÖTARE

Kompetenskrav för sjukskötare är legitimerad sjukskötare. Sjukskötaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet. Lönen är enligt AKTA. Sjukskötaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Sökande kan få hjälp att hitta bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvarig skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi  eller grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö 26.9.2018

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

         ______________________________

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 16.11.2018 kl. 12.00

fyra befattningar som NÄRVÅRDARE

Nya motiverade krafter som har äkta intresse behövs för de äldre till stadens åldringsvård. Närvårdaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi  Vi hjälper med anskaffning av bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi och grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö 26.9.2018

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN