Förutredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

På denna sida informeras om skeden i förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer. Kaskö stadsfullmäktige har 19.12.2017, § 264 beslutit inleda en förutredning av en kommunsammanslagning med Närpes stad.

I ledningsgruppen för förutredningen representeras Kaskö stad av stadsfullmäktigeordförande Kari Häggblom, stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs, Erkki Nykänen, Mirja Högstrand, Lars Piira, Jukka Salo, stadsdirektör Minna Nikander och förvaltningschef Margit Kaseva.

Pressmeddelande 14.2.2018:

Göran Honga utreder fusion av Kaskö och Närpes

Sjukhusrådet Göran Honga har utsetts till oberoende utredare för utredningen om en samgång mellan Kaskö och Närpes.

I uppdraget som utredare ingår att på olika sätt bistå städernas gemensamma ledningsgrupp och beredningsarbetsgrupper i processen. Utredningsmannen deltar bland annat som moderator i möten och sammanställer de rapporter som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

- Göran Honga var den gemensamma ledningsgruppens första val och från både Kaskös och Närpes sida är vi mycket nöjda med att han accepterat att ta sig an uppgiften som utredare, säger Kaskös stadsdirektör Minna Nikander.

Honga är emeritus stadsdirektör, emeritus sjukvårdsdistrikts direktör och för detta statlig utredningsman för kommunreformen.

- Med sin långa och breda erfarenhet av såväl utredningar som arbete inom den offentliga sektorn är Göran Honga synnerligen lämplig för uppgiften. Vår uppfattning är att han kan bidra till en konstruktiv och saklig utredning, Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist.

Göran Honga tackar Kaskö stads politiker för att de är framsynta och vill göra en utredning och Närpes stads politiker för att de ställt sig välvilliga till att genomföra utredningen.

- Inledningsvis handlar arbetet om att tillsammans med beredningens arbetsgrupper genomföra en nulägesanalys. Det faktauppgifter som tas fram kan bli en plattform för de politiska diskussioner som sedan följer. Jag ser fram emot att medverka i utredningen tillsammans med förtroendevalda, tjänstemän och allmänheten i Kaskö och Närpes, säger Göran Honga.

Göran Honga inleder uppdraget som utredare med omedelbar verkan.

Ytterligare information:
Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tfn. 050 581 1760, förnamn.efternamn@narpes.fi
Kaskö stadsdirektör Minna Nikander, tfn. 0400 868 780, förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Utredare Göran Honga, tfn. 040 505 8760, förnamn.efternamn@hotmail.com

 

FÖRUTREDNINGEN AV EN KOMMUNSAMMANSLAGNING AV KASKÖ OCH NÄRPES STÄDER INLEDDES

Förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes inleddes med ledningsgruppens möte 30.1.2018 på stadshuset i Kaskö. Till ordförande för ledningsgruppens möten i Kaskö valdes stadsstyrelsens i Kaskö ordförande Carl-Gustav Mangs och till sekreterare förvaltningschef Margit Kaseva. Till ordförande för ledningsgruppens möten i Närpes valdes stadsfullmäktiges ordförande i Närpes Mikaela Björklund och till sekreterare förvaltningsdirektör Björn Häggblom. Den gemensamma ledningsgruppen samlas turvis i Kaskö och Närpes.

Den gemensamma ledningsgruppen konstaterade vid sitt första möte att den nu inledda förutredningen av en kommunsammanslagning grundar sig på de två städernas uppriktiga och öppna önskan, som utgör en gynnsam grund för ett fortsatt utredningsarbete. Ledningsgruppen beslöt tillsätta fyra gemensamma, närmast av tjänsteinnehavare sammansatta arbetsgrupper för beredning av förutredningen av en kommunsammanslagning. Beredningsgrupperna är följande: förvaltnings-, ekonomi-, personal- och koncernarbetsgrupp; arbetsgrupp för social- och hälsovårdstjänster; bildnings- och undervisningsarbetsgrupp samt arbetsgrupp för tekniska tjänster. Medlemmarna i beredningsgrupperna utses vid stadsstyrelsernas nästa sammanträde i de båda städerna. Under utredningsprocessen uppgör beredningsgrupperna en mellanrapport om sitt arbete samt senare en slutrapport. Vid behov deltar också andra sakkunniga i beredningsgruppernas arbete.

Den gemensamma ledningsgruppen fungerar som styrgrupp för förutredningen av en kommunsammanslagning. En utomstående utredare anställs för att leda förutredningen för en kommunsammanslagning och hens uppgift är att uppgöra en slutrapport om hela förutredningen. Förutredningen för en kommunsammanslagning tar uppskattningsvis totalt ca ett år i anspråk.

Under förutredningen av en kommunsammanslagning kommer man att ordna kommuntillfällen i Kaskö och Närpes. Information om hur förutredningen framskrider läggs ut på de båda städernas hemsidor.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång på vändagen 14.2.2018 kl. 18.00 i Närpes.

Tilläggsinformation:

Stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400 868 780,
förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tel. 050 581 1760, förnamn.efternamn@narpes.fi